ప్రేమ పగ పోరాటం 3

telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 3 రేపు సుబ్బయ్యతో బయటకు వెళ్ళాలి ఒకసారి అతన్ని కలసి వస్తాను.బయటకు రాబోతుంటే అమ్మ ఎదురుపడి “ఎక్కడకి”
నేను-సుబ్బయ్య వాల్ల ఇంటికి.
అమ్మ-ఎక్కడికిన సరే ముందు అన్నం తిని వెళ్ళు,టైమ్ 1 గం అయ్యింది. పల్లవి! అన్నయకు అన్నం పెట్టు.
నేను వెళ్ళి డైనింగ్ టేబుల్ దేగ్గర కూర్చునాను. చెల్లి అన్నం పెట్టిం ది .
నేను-ఏమిచదువుతున్నావ్? ఎల చదువుతున్నావ్?నువ్వు?
చెల్లి-10th  చదువుతున్నా,బాగా కాదు నార్మల్ గా చదువుతున్న. అన్నయ్య ఇన్ని సం!! నన్ను,తాతని,ఊరిని చూడలి అని పించలేదా? ఇక్కడ నాతో ఆడుకోవటానికి ఎవరు లేరు
నేను-అనిపించింది. కానీ అమ్మకు ఎదురు చెప్పలేను. ఇక నుండి ఇక్కడేగా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఆడుకోవచ్చు,(అన్నంతింటూ)
చెల్లి-నిజంగా(గట్టిగా వాటేసుకుంది) ఇంకా ఇక్కడే ఉంటావా?
నేను-అవును.కానీ కొద్దిగా టైమ్ పడుతుంది.ఎందుకంటే నేను నా టైప్ నుండి నీటైప్ కి మారాలి కదా.
చెల్లి-సరే సరే.
నేను-నేను కొద్దిగా సుబ్బయ్య ని కలసి వస్తాను.పనిఉంది.(బయటకు వెళ్లిపోయాను.)
సుబ్బయ్య ఇల్లు ఒక ఇల్లు అవతల.నేను అక్కడకు వెళ్ళగానే సుబ్బయ్య వసారాలో చెట్టు కింద మంచం వేసుకుని వాల్ల ఆవిడతో(రంగమ్మ) మాట్లాడుతూ కనిపించాడు.
నేను-నమస్కారం! సుబ్బయ్య
సుబ్బయ్య-మీరు నాకు నమస్కారం ఏమిటఅండి(మంచం మీద నుండి లేస్తూ.) ఏమే వెళ్ళి అయ్యగారికి కూర్చోంటానికి తీసుకురా;
రంగమ్మ-ఒక్క నిముషం(లోపలికి వెళ్ళి కుర్చీ తో బయటకు వచ్చి)కూర్చోండి అయ్యగారు
నేను-తాత గారు చెప్పారు రేపు నువ్వు నేను ఏదో ఊరు వెళ్ళాలి అంటా
సుబ్బయ్య-తెలుసు అయ్యగారు ,పెద్ద అయ్యగారు చెప్పారు.
ఇంతలో ఒక బాబు ఇంట్లో నుండి బయటకు  వచ్చాడు.
సుబ్బయ్య-అయ్యా నాకొడుకు చిన్న ఇక్కడే ఏదో పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు.
చిన్న-అమ్మ నేను ఆడుకుంటానికి పోయివస్తా.
రంగమ్మ-సరే తొందరగా వచ్చేయి
సరే వెళ్ళబోతుంటే చిన్నఆగు నేను వస్తా,నాకు కొద్దిగా ఊరిని చూసినట్టు ఉంటుంది.అని చిన్నతో బయలు దెరాను.
చిన్న-ఎక్కడికి వెళ్దాం అన్న?
నేను-ముందు ఊరు చూపించు.తరువాతది తరువాత ఆలోచిద్దాం.
చిన్న,నేను ఊరిలో నడుస్తూ రెండో వీధిలో ఒక ఇల్లు దగ్గర ఆగమ్. అన్న ఇది మీ 4అత్త ఇల్లు.దాని పక్కన ఇల్లు 3అత్తది.  చూడడానికి రెండు ఇల్లు ఒకేలా ఉన్నాయి. లోపలికి వెళదామా అన్న? తరువాత వెళ్దామ్. పద నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నామ్ చిన్న ఊరి గురుంచి చెబుతూ ఉన్నాడు.ఇంకో నాలుగు విధీల తరువాత ఒక పెద్ద బంగ్లా చూపించాడు.అన్న ఇది మీ 2అత్త ఇల్లు. చాలా బాగుంది చిన్న.పెద్దయ్యగారి ఇల్లు కంటే పెద్దది కాదు. నన్ను ఎప్పుడు వాల్ల ఇంట్లోకి రనివ్వదు.(అలిగినట్టు ఫేస్ పెట్టి.)
నేను-నేను ఉన్నగా నిన్ను తీసుకు వెళతలే.(నవ్వుతూ)   నడక మొదలుపెట్టాం కొంత దూరం వచ్చాక ఒక అబ్బాయి ని  నలుగురు అబ్బాయిలు కొడుతున్నారు.వాళ్ళనుచూసి  చిన్న పరిగెట్టుకుంటూ వాల్లదేగ్గరకు వెళ్ళి ఆపబోయాడు వాళ్ళు చిన్నని తోసేశారు నేను వెంటనే పడిపోతున్న చిన్నని పట్టుకుని పైకి లేపి వాళ్ళతో
నేను-ఏంటండీ గొడవ?
వాళ్ళల్లో ఒకడు-వీడు దొంగ ,నాజేబులో డబ్బులు దొంగతనం చేశాడు.
చిన్న-(వెంటనే)అన్న వీడు దొంగ కాదు నా ఫ్రెండ్ నాకు తెలుసు. పేరు మున్నా
నేను-మున్నా నువ్వు చేశావా? చూడు ఎవ్వరికీ బయపడవద్దు.(అడిగిన దానికి మున్నా కిందకు చూస్తున్నాడు. నాకు ఆర్డమై వాళ్ళను చూసి) ఎంత ఇవ్వాలి?
వాళ్ళల్లో ఒకడు-1000 ఏం? నువ్వు ఇస్తావా?
నేను- ఇస్తే నేకు ఏమైనా ప్రోబ్లమ?(1000 ఇచ్చాను) ఇంకా మీరు వెళ్లొచ్చు. 1000టేసుకుని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు.వాళ్ళు వెళ్ళగానే మున్నా నా దగ్గరకు వచ్చి సారీ అన్న! ఇంట్లో అమ్మకు బాగాలేదు అందుకే చేశాను.
నేను-సరే తరువాత మాట్లాడుదాం.  నీకు దెబ్బలుతగిలినట్లు ఉన్నాయి.(జేబు లోనుండి 1000 తీసి మున్నకి ఇచ్చి ) చిన్న మున్నని వాళ్ళ ఇంట్లో దింపు.
చిన్న-మరినువ్వు అన్న?
నేను-నేను అలా తిరిగి వస్తా.

చిన్న-ముందుకు వెళితే అన్నీ మీ పోలలే కావాలంటే మీరు అక్కడకు వెళ్లొచ్చు అని చెప్పి మున్నని తీసుకుని చిన్న వెళ్లిపోయాడు నేను నడుస్తూ ఊరి బయటకు వచ్చాను అక్కడ అన్నీ పొలాలే అక్కడ దూరంగా ఒక మోటర్ షెడ్డు పంప్ ఆడుతూ కనిపించింది. నాకు బాగా దాహం వేస్తుంది నీళ్ళు తాగుదామ్ అటు వైపు నడక మొదలుపెట్టాను.కొంత దూరం లో పంప్ దాని పరిసరాలు కనిపిస్తుంది పంపుకి రెండు అడుగుల దూరంలో గుబురుగా చెట్లు కనిపించాయి. పుంపు వెళ్ళి నీళ్ళు తాగుతుంటే ఎవరో సన్నగా మాట్లాడుతున్నట్టు గుసగుసలు చెట్ల గుబురు నుండి వినపడుతున్నాయి. నేను మెల్లగా సౌండ్ రాకుండా నడచుకుంటూ గుబురు వైపు వెళ్ళాను. అందులో ఒక చెట్టు ఎక్కి కూర్చొని చూడగానే అవక్ అయ్యను. 5చెట్లు కొమ్మలు ఆకులతోగుబురుగా నెలకాంత తాకుతూ లోపల అంతా కాళీగా గుడారం లాగా ఉంది. లోపల ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఉన్నారు అబ్బాయి నిక్కర్ మీద ఉన్నాడు పక్కనే వాడి షర్ట్ ఫాంట్ ఉన్నాయి. వాడు చాలా ఆవేశంగా అమ్మాయి బట్టలు తీస్తున్నాడు.అమ్మాయి వద్దు వద్దు అంటున్న వాడిని తోసేస్తుంది.  వాడు ఆవేశం తట్టుకోలేక అమ్మాయి బట్టలు మొత్తం తీసి పైకి విసిరేశాడు. ఆబట్టలు పైన ఉన్న కొమ్మల్లో ఇరుక్కుపోయయీ.కిందకు చూడగానే నా మతి పోయినట్టు అయ్యింది. మొదటి సారి అమ్మాయి ని నగ్నంగా చూశాను ఇంతకు ముందు B Fలో చూశాను.రియల్ గా చూడడం ఇదే మొదటిసారి అమ్మాయి చమనఛాయ లో ఉంది. పెద్ద కళ్ళు, మెడ,కొంచం కింద మీడియం సైజ్ లో స్తనాలు దానిపైన నల్లని నిప్పిల్స్, ఫ్లాట్ గా ఉన్న పొట్ట,నడుం దాని కింద కొద్దిగా వెంట్రుకలోతో కప్పి చిన్నగా ఉన్న మర్మాంగం. అమ్మాయి నగ్నం గా చూడగానే వాడు ఆవేశానికి హద్దులు లేకుండా పోయాయి. వాడి మడ్డని తొడల మద్య పెట్టి కొట్టసాగాడు. వాళ్ళను అలా చూడగానే తమ్ముడు గట్టిపడిపోయడు.వాళ్ళని డిస్ట్రాబ్ చేయడం ఇష్టం లేక అలాగే ఉండిపోయాను. వాడి ఆవేశం ఎక్కువ సేపు నిలువలేదు 2నిమిషలలో కారిపోయింది. వాడు పక్కన పడుకున్నాడు. తనుకూడా కళ్ళు తెరచింది.తన కళ్ళు చాలా ఎరుపుగా ఉన్నాయి.వాడు లేచి బట్టలు వేసుకుంటుండగా నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చి శబ్దం చేయకుండా చెట్టు దిగి కొద్దిదూరంకి వచ్చాను. పక్కనే ఉన్న పెద్ద కర్ర ఒకటి తీసుకుని గట్టిగా అరుస్తూ కర్రతో కొడుతూ,
నేను-ఎవర్రా అక్కడ మాట్లాడేది?,ఎవరు చెట్టుపోదల్లో? వస్తున్నా.(చుట్టూ పక్కల ఎవరు లేకపోవడంతో ఇంకా గట్టిగా అరుస్తూ లోపలికి వెళ్ళాను )
అక్కడ చూడగానే మావాడు ఇంకా గట్టి పడిపోయింది.ఆ అమ్మాయి తల దించుకుని ఒక మూల ఒక చేత్తో పైన వాటిని,మరో చేత్తో కింద దానిని కప్పి ఉంచి నాకు  కనిపించింది.తనని అలా చూడ గానే నోటిమాట రావటం లేదు. పైగా వచ్చే చిన్న చిన్న మాటలుకూడ వణుకుతున్నాయి. నేను ధైర్యం తీసుకుని
నేను-(గట్టిగా)ఇటురా
తను అలాగే నాదేగ్గరకు వచ్చింది.
నేను-నీతో పాటు ఆ అబ్బాయి ఏడి?(అటు వైపు నుండి సమాదానం లేదు.) ఒక వైపు చూసింది. నేను అటువైపు వెళ్ళి కొమ్మలను దించి చూశాను.ఆ అబ్బాయి అటువైపు పరిగెడుతూ కనిపించాడు. నేను వెనక్కి వచ్చి తన కి ఎదురు నిలబడ్డాను. మనసు ఏమో తనని పట్టుకో పట్టుకో అని చెబుతుంది.
నేను-తల పైకి ఎత్తు(గట్టిగా) తను బయపడుతూ సగం ఎత్తి దింపేసింది.(బహుశా పాంట్లో మావాడిని చూసిఉంటుంది.)
నేను-ఏం వినపడలేదా?(కోపం గా) తను తల పైకి ఎత్తి నా మొఖంని చూసింది.(తన కళ్ళల్లో నీళ్ళు అవి చూడగానే నాకు జాలి వేసింది.)
నేను-(ఏమి తగ్గకుండా కోపంగా)నువ్వు ఎందుకు వెళ్లిపోలేదు?;తను స్తానాలను కవర్ చేస్తున్న ఒక చేయి ని తీసి పైకి చూపించింది.   తను చేయి తీయగానే మావాడు ఒకసారి కదిలాడు(అది తను గమనించింది.) నేను తల పైకి ఎత్తి చూడగానే కొమ్మల్లో ఇరుక్కున్న బట్టలు కనిపించాయి.నేను ఏమి మాట్లాడకుండా కర్రతో బట్టలు తీసి ఇచ్చాను.
నేను-ఇంకా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా అలాగా కనిపిస్తే ఏమి జరిగిద్దో నీ ఊహాకీ అండదు.(అని గుబురులో నిండి బయటకు వచ్చి రోడ్డు ఎక్కి ఇంటికి నడక మొదలుపెట్టాను.)

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

చెల్లితో బంచిక్

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

………………………………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *