రెండు జంటలు 8

telugu sex stories telugu boothu kathalu రెండు జంటలు 8 తన పెదవులమీద రఫ్ గున్న పెదవులు ఒత్తుతావుంటె కండ్లు తెరిచె సింధు… ముందు గౌతం… ఖాలి లుంగి చుట్కోని , కొద్దిగ మంచం మీదకొంగి నైటిలనుంచి పైకి పొంగుతున్న తన అందాల్ను, ఎఱ్ఱబారిన కండ్లతో తాగుతున్నడు… భర్త లెక్క సున్నితంగ కాక చాకలి బండలెక్కున్నది ఛాతి…దాని పైన సన్నగ వెంట్రుకలు… దినాము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తడేమో కండలు తిరిగున్నయ్ వాని దండలు… డేరా లెక్క లేచున్నది వాని లుంగి ముందు భాగం… ఆ ఎత్తు చూడంగనె గుబగుబలాడె సింధు గుండెలు… భయమ్తొ ఇంకింత పొంగినయే ఆమె సండ్లు,

ముందుకొంగిండు ముద్దుపెట్కోనికె…
…గుబుల్ గుబులుగ సండ్లకు ఓ చెయ్యి అడ్డుపెట్టుకుంట ,ఓపెన్ ఉన్న నైటీ బటన్లు పెట్టుకుంట లేవబోయె…
…జల్దేమున్నది!?…అనుకుంట అల్కగ భుజాలను పట్టి పండబెడ్త ఆమె మీదెక్కిపోయె వాడు , …
… సి స్ట ర్ …అనుకుంట గిదేం పని… అంట తప్పించుకోనికె పెనుగులాడబట్టె సింధు…
…అందరున్నపుడు సిస్టర్ .. ..ఎవ్వరు లేకపోతె ..సిస్టర్ ఇన్ లా!… అనుకుంట , సింధు నోట్ల నుంచి మాట బైటికొచ్చె లోపల్నే ఆమె పెదాలను బంద్ చేసె తన పెదవులతొ..
.. మనసు ..ఇడిపించుకో!..అని చెప్తావున్నా, వాని నోట్లకెల్లి వచ్చె బిర్యాని వాసన మత్తెక్కించసాగె… వాని చేతులు ఆమె సండ్లను మెత్తగ పిసకబట్టె… తొడల మధ్య చెరుకు గడ లెక్కున్నదేదొ గుచ్చుకుంటాఉంటే , వాని పెదవులు తన నొర్ల ఊరె నీళ్ళను పీల్చుకుంటావుంటె, … తప్పు తప్పనుకుంటనె వాని దండలను నిమరబట్టె ఆమె చేతులు..
…ఆమె లొంగుబాటును గుర్తుపట్టంగనె …మన మద్య గిదెందుకు?…

అనుకుంట , తన పిఱ్ఱలను కొంచెం పైకెత్తి , అప్పటికె మోకాళ్లమీదికొచ్చిన ఆమె నైటీని తలమీదికెల్లి గుంజి పక్కకిసిరి , మర్ల ఆమె సండ్ల మీద దాడి చేసె…
…ఛీ…ఏ మొగోడైన గింతె..ఆడది దొరకంగనె పువ్వులెక్క నలిపేస్తరు … అనుకుంట , నడుము అటు, ఇటు తిప్పేస్త , మీదెక్కినోడ్ని పక్కలకు తోసె ప్రయత్నం చేసె సింధు…
…ఏఁ…కొత్తగైనట్లు చేస్తున్నవేంది?!… అనుకుంట , రెండు చేతుల్త ఆమె పంగల నిప్పుకుంట వాని మధ్యల కప్పలెక్క కూర్చుండి , సుల్లిని ఆమె పూరెమ్మలకు రుద్దబట్టె… వాని చేష్టలకు గరమైపోయెనేమొ , తడిబారి, విచ్చుకోబట్టె అవి… తయారున్నదిది… అనుకుంట ఒక్క ఝట్కల మడ్డను దింపె వానిని చీల్చుకుంట..
.. అఁ..మ్మ్ ..మ్మ!..అని సన్నగ మూల్గుత , తొడలింకింత ఇప్పుకుంట నడుమెత్తె …
… ఇంతల ఆమె చెవిల.. ‘హు..హు..హూ…’ అనె రొప్పులినబడబట్టె… మగోంళ్ళందరు ఇట్లనే ఆత్రంగుంటరేమొ!… ఎంతసేపు దెం గు త డో వీడు… అనుకుంట పంగలింకింత ఇప్పి , మడమలు వాని పిక్కల

మీదొత్తుత, నడుమెత్తబట్టె , దెబ్బదెబ్బకు చిక్కటి జిగురు సన్న సన్నగ ఒదులుకుంట…
..కాని , రోజులెక్కనే రెండు మూడు నిముషాలల్ల …హాఁ…హాఁఁ…హాఁఁఁ…అనొర్లుకుంట, పల్చటి జిగురొదులుకుంట ఆమె మీద సోలిపోయె…ఉస్సురుమనిపించె ప్రాణం… ఛీ !…ఈడు గూడ ఇంతేనా!…అనుకుంట మీదున్న మనిషిని పక్కకు దొర్లించి, మొఖం చూసె సింధు… చంద్ర!…… ఇంత సేపు మీ దూ గి నో డు భర్త!…ఆ గౌతం గాడు కాదు , అని అర్థం కాంగనే మనసంత అదొ లెక్కైపోయె..ఇట్లైనందుకు సంతోషించాల్నో , విచారించాల్నో అర్థంగాలె . చివ్వరకు ..అయ్య!! , ఎసొంటి కలలుగంటున్న!..ఏమౌతున్నది నాకు!?… అని బాధ పడుత ఇంకొక పక్కకు తిరిగి కండ్లు మూస్కొనె…
ఇంతల …మళ్ళ పండుకుంటున్నవా?… అనుకుంట ఆమె

నడుమట్టుకొని తన దిక్కు తిప్పుకొని, .. ఇయాల జబర్దస్ గ చేసినవే బిర్యాని!…వారం వారం ఇట్లనే చేస్తె మన కలలు పండుతయి…అనుకుంట ఆమె చెక్కిళ్ళమీద , పెదవుల మీద ముద్దులు కురిపించె చంద్ర…
.. మగోండ్ల మనసులకు దారి కడుపులకెల్లి ఉంటదంటరు!..అని మనస్సుల్నే నగుకుంట , …నువ్ తేవాలెగాని నేనెందుకు చెయ్య!…అని పైకి అనుకుంట , భర్త కౌగిట్ల ఒదిగిపోయె సింధు…
… కొంచెంసేపు ప్రేమగ ఆమె వెంట్రుకలు సవరిస్త , వీపు నిముర్త గడిపి , …లేచి తయారుగా!…సిన్మ చూసొద్దం…పోత పోత రెండు టికెట్లిచ్చి పోయిండు గౌతంగాడు!…అంట చంద్ర గూడ మంచం దిగె… ..మటన్ బిర్యాని తినబెట్టినందుకేమొ!?..అని చంద్రతోఅనుకుంట , … పైట చాటు అందదాలను చూడనిచ్చినందుకేమొ…అని మనస్సుల అనుకుంట సింధు గూడ మంచం దిగి … ముందు నన్ను పోనీండ్రి …అనుకుంట బాత్రూంల జొచ్చె …ఆమె ముఖం కడిగి బైటకు రాంగనె చంద్ర లోపలకు ఉరికె,
…ఆయన బైటకెళ్ళె లోపల్నె బ్రా ఎక్కించు కోవాలె…లేకుంటెనా! .. అని ఎఱ్ఱబడ్డ మొఖం తొ అనుకుంట , దబ్బదబ చీరె, బ్లౌజు సెలెక్ట్ చేస్కొని , నైటీ విడిచి, పెట్టీకోట్ ఎక్కించుకొని , బ్రా షోల్డర్ స్ట్రాప్స్ లొ చేతులు దూర్చి వీపు మీద హుక్ పెనికె ప్రయత్నించె… పట్టలె !…గిదేంది?!…అనుకుంట మళ్ళమళ్ళ ట్రై చేస్తావున్న సింధుకు … …పడ్తలేదా!?సాయం చేద్దునా …అనుకుంట, వీపుమీద చంద్ర చెయ్యేసెదాక సోయి రాకపాయె…
…ఏ!…నువ్ బైటకెళ్తె గదె సాయం!…అంట విదిలించె సింధు… …అట్లనె లే!…తొందరగ తయార్ గా!… అనుకుంట బైటకెళ్ళె చంద్ర… ఏ దో ఔ త దనుకున్న సింధు మనసు సన్నగ మూల్గె…
…ఇదె ఆ గౌతం గాడొ, ఆ పక్కింటాయనొ ఐతె ఏమ్ చేద్దురో!… , ఏ… రెండు నిముషాలు..అనుకుంట మంచం మీద్కి లేప్క పోదురేమొ!… నే కాదంటె గి వీ ట్ని పి సి కై న పోదురేమో!…అనుకుంట బలిసిన

సండ్లను నిమురుకుంట బ్రాను నేలకు విడిచి , ఖాలి బ్లౌజ్ ఒక్కటె ఎక్కించ్కొని బొడ్డు కొద్దిగ కన్పించెటట్లు చీరె సింగారించి , పక్కలకు, వెనుకకు తిరుగుత అద్దం లొ చూస్కొనె
… పక్వానికొచ్చిన మోసంబీల్లెక్క అల్కగ కదలబట్టె సండ్లు, బైటకొచ్చేస్తయా!… అన్నట్లు పల్చటి బ్లౌజ్లకెల్లి పొడుచుకు రాబట్టె పై మొనలు … ఇంట్ల నడుస్తదేమొగాని బైటకు పన్జేయదిది .. అనుకుంట, ఇంకొకదానికోసం అల్మార తీస్తావుంటె …టైమౌతున్నది!… ఏమ్ చేస్తున్నవ్!..అన్కుంట చంద్ర కేక విన్పించె…
… ఆటో తయారుందేమొ!..గందుకె కోపమౌతున్నడీయన… అన్కుంట బ్లౌజ్ మార్చే ప్రయత్నం పక్కనబెట్టి , పొ డు చు కొచ్చే గ వా న్ని లోపలి కొ త్తి పం డ బెట్టి , పైట నిండుగ కప్కుంట వాకిలి తలుపు దగ్గరకెళ్ళె సింధు, ఇంటి కీస్ చేత్ల పట్కోని.. ..కిట్కి లోకెల్లి చూస్తె ఆటో లేదేంలేదు!..
చిన్నగ చంద్ర మాటలినొస్తాఉంటె ..అంత రహస్యంగ ఎవ్వనితో మాట్లాడుతుండీయన?..అనుకుంట అక్కడ్నే నిలబడి వినసాగె .. మెట్ల మీదున్నరుగావచ్చు..అనుకుంట ఇంకింత దగ్గరకు జరిగె..
..సూపర్ ఉన్నదీ చీరె!..ఎక్కడ తీస్కున్నరు?.. అంటున్నడు చంద్ర.. .. ఇప్పిస్తవా సింధుకు?! ..అంటున్నది సుకన్య సన్నగ నగుకుంట..
..ఇప్పించనికేమున్నదిగాని , నీ లెక్క జమాఁయిస్తదా ఆమెకు!?..
..అంత బాగున్నదా నా మీద?!..
..అట్లిట్ల బాగుండుడు గాదు!..డబల్ సూపరున్నవ్ ఈ సారీ ల!..
..అట్లనా!?..అంటున్నదామె కొంటెగ..
..అమ్మ తోడు!.. అంటున్నడు చంద్ర
..ఏఁ..చాల్జెయ్య్ఁ .. అని గర్వం , సిగ్గు కలబోసిన సన్నని

స్వరంతోన సుకన్య అంటాఉంటె..
..పెయ్యికి బండ మీద నూరిన పచ్చిమిర్చి రాసుకున్నట్లౌడుతో , ఎఱ్ఱగైపోయిన ముఖంతో సర్రున తలుపు తీసి బైటకెల్లె సింధు.. కోపంతొ సుకన్యను ఏమనుండెదో గాని, ఇంతల గేటు ముందు ఆటో ఆగె…
,.ఎక్కుండ్రి..అనుకుంట దాంట్లకెల్లి దిగె ఫణి..
..రాండ్రి .. అన్నట్లు చంద్ర దిక్కు కళ్ళార్పుత ఒయ్యారంగ మెట్లు దిగె సుకన్య..
.. రా!…అన్కుంట మంత్రమేసినట్లు ఆమె ఎన్కనే దిగబట్టె చంద్ర, , బరువుగ అటిటు కదుల్తావున్న నిండు పిఱ్ఱలనోరగ చూస్కుంట..
..తన దిక్కుచూడకనే పోతావున్న భర్తను చూడంగనే

ఇంకింత మండె సింధుకు.. ..వేరె ఆటొ ఎక్కినంక చెప్త ఈయన పని.. అని కోపంగ అనుకుంట , ఆ ధ్యానమ్లోనె , అప్పటిదాక నిండుగ కప్పుకున్న పైటను తీసి, నడుం చుట్టు తిప్పి ,కొంగును బొడ్ల దోప్కుంట , చిన్నగ మెట్లు దిగె సింధు..
.. ఇంతల ..నువ్విక్కడ రా అన్న ..అనుకుంట కొంచెం జరిగినట్లు చేసె , ఫుల్ సైజ్ లో ఉన్న ఆటో డ్రైవర్ … చంద్ర చక్కగ వెళ్ళి ఆయన పక్కల్న కూర్చునె .. ఏమనాలొ అర్థం కాక అట్లనే నిలబడిపోయె సింధుకు
..నువ్వెక్కు!..అనుకుంట ఆగె సుకన్య..
..అరె!.. ఎక్కు!..టైం లేదంటెనో!.. అనె చంద్ర ,, గిదేంది!..అన్నట్లు చూస్తావున్న భార్య దిక్కైన చూడకుండ.. .. ముందు నెవ్వెక్కమ్మాఁ..అనుకుంట ,సింధుకు తోవిస్త పక్కకు జరిగె ఫణి.. ..ఒక అడుగు ముందుకేసి ..పడ్తమా! అనుకుంట సందేహంగ ఆగిపోయె..
.. అట్లంటున్నవూ!?..ఐదార్మంది కూకుంటరమ్మఁ.. అనె ఆటో డ్రైవర్
..ఇక లోనికెక్కక తప్పలె సింధుకు , సుకన్య మధ్యలొ బాక్ సీట్ కు వీపు ఆనించి కూర్చుంటావుంటె స్థలమియ్యనికె కొంచెం సైడ్ కి తిరిగి కూర్చొనె ..ఐదు నిముషాల దూరం.. అనుకుంట, మిగిలిన ఆకొద్ది జగాల , సింధు దిక్కు ముఖం చేస్కుంట ఫణి ఇరికె, ..ట..ర్ర్ ..మనుకుంట బైల్దేరె ఆటో..
..హైద్రబాద్ రోడ్లమీది గుంటల్ను, మధ్యలొచ్చె పబ్లిక్ ను తప్పించనికె కట్లు కొట్టుకుంట నడిపించబట్టె డ్రైవర్సాబ్..
..అరె, మెల్లగన్నా!…అన్కుంట, బాలన్స్ కొరకు చంద్ర వీపు వెన్కున్న రాడ్ ను పట్కొనె సుకన్య .. మిగిలిన ముగ్గురుగూడ ఆమాటనే అన్కుంట నెత్తులమీదున్న రాడ్స్ ను పట్కొన్నరు .
చంద్ర నైతె ఆరామ్ గ ఎడమచేత్తొ తలమీది రాడ్ ను

పట్కొని కూర్చునె గాని, సుకన్యకు మాత్రం నడుమ నడుమల చంద్ర భుజం పట్కొనుడు తప్పలె.. అట్లైనప్పుడు ఆమె మెత్తటి వేళ్ళ స్పర్శను ఎంజాయ్ చెయ్యబట్టె చంద్ర… ఆమె గూడ దొర్కిన మౌకాను విడ్వక , చిన్నగ చంద్ర భుజం,మెడ నిమరబట్టె..
..ఖుష్ ఐపోయె చంద్ర.. సుకన్య చేతి వేళ్లను పట్కొని ముద్దుపెట్కొమని మనసు తొందరచెయ్యబట్టె..ఐతె తన ఎడమ చెయ్యి పైకుండుడుతో వీలు పడలె…అదికాక వెన్క కూర్చున సింధుకు, ఫణికి కన్పిస్తనేమో నన్న భయమడ్డొచ్చె.. ఏం చెయ్యలేక సుకన్య ధైర్యాన్నే నమ్ముకొని కూర్చునె చంద్ర..
ఫణికి రెండు మూడడుగుల దూరంలొ, కుడి చెయ్యి పైనకు లేపి ,ఆయన దిక్కు మొఖంచేసి కూర్చొనడం , నడుమ నడుమల ఇద్దరి కండ్లు కలుస్తుండడం, కష్టమైపోతావుండె సింధుకు..సిగ్గుముంచుకొస్తావుంటె కలసిన చూపులు విడదీస్కుంట కండ్లు కిందకు వాల్చుకుంటావున్నదామె.. ఐతె ,తనింకొక దిక్కు చూస్తావుంటె ఆయన తన తకట్టును, కను ముక్కు తీరును, పల్చని పెదాల ఒంపులను,ఆటో కుదుపులకు చిన్నగ కదిలె మెడకిందిఎత్తుల్ను కండ్లార్పక చూసె విధాన్ని ఓరకంటితో గమనించంగనె పట్టలేని గర్వం తో పొంగిపోయె సింధు.. ధైర్యం కూడగట్కొని ఆమె గూడ ఎటో చూస్తావున్నఫణి ముఖాన్ని చూసె పరీక్షగ ..
..విశాలమైన ముఖం.. పెద్దపెద్ద కండ్లు, కొంచెం దొడ్డుగున్నగాని ముఖానికి నిండైన ముక్కు, మొరటుగ , నిండుగున్న పెదవులు , మనిషి కఱ్ఱెగున్నగాని , చర్మం రఫ్ గ ఉన్నగాని , కళగున్నది ముఖం..అనుకుంట చూపు వేరొకదిక్కు తిప్పెగాని, ఆయనను గమనిస్తావుండె సింధు ఓరకంటితో..
..ఐతె ఫణి చూపెక్కడున్నదో గమనించంగనె , ఆమె కూడ చూస్కొనె.. వెంబటె గుండె దడ దడ కొట్టుకొనె ..రెండు రొమ్ములను కప్పవలసిన పైట ఎడమ సన్నును పూర్తిగ కప్పినా, కుడిదానిని మాత్రం అంతంతగ కవర్ చేసె ..కుడి చెయ్యి పైకెత్తి రాడ్ ను పట్కున్నదేమొ, పల్చని బ్లౌజ్ కు నిండుగ ఉబ్బి, ముంగలకురికొచ్చెకుడిసన్ను.. బ్రాసరీ లేదేమొ, ..నన్ను చూడు .. అన్నట్లు కన్పడబట్టె రూపాయె నాణెమంత చనుమచ్చ.. , ఫణి చూపులకు గరమైపోయిందేమొ శరీరం,

ఈతపండు లెక్క పొడుచుకొచ్చె పై మొన..
.. అందుకనె నేమొ ..మధ్యమధ్యల తన దిక్కు చూస్తావున్న ఫణి కండ్లల్ల గూడ కోర్కె స్పష్టం గ కన్పడబట్టె.. .. అది చూసి, తన చూపు క్రిందకు దించుకుంటె పాంట్లకెల్లే ఆయన మ గ తనపు ఔట్లైన్ కానొస్తుండె
.. కుడితిలో పడ్డ ఎలుక లెక్కున్నది సింధు పరిస్థితి.. ఎడమచెయ్యేమొ మూలకిరికుండె, సుకన్య భుజం కింద.. పట్తుకున్న రాడ్ ను ఇడిచి కుడి చేయితొ పొడుచుకొచ్చె ..గ దా న్ని..లోపలకు నొ క్కు కోనికి గాని, జారిన పైట సర్దుకోనికి గాని లేదాయె.. ఏంచేసెటట్లు లేకపోవుడుతొ ..భర్తకంటనో, ఆటో డ్రైవర్ కంటనొ ,అందరికన్న ప్రధానంగ , సుకన్య కంటనొ పడకుండ చూడయ్యా దేముడా!..అని మనసుల్నే , గుర్తుకొచ్చిన దేవుళ్లందిరికీ మొక్కుకొనె.. విన్నరేమో ఆమె ప్రార్థనలు.. థియేటర్ ముందుకొచ్చాగె ఆటొ.. ఫణి, సుకన్యలు దిగె దాక ఆగి, ఆటోల్నే పైటను భుజాల చుట్టు నిండుగ కప్కొని దిగె సింధు..
..ఐతె తలెత్తంగనె కన్పడ్డ సిన్మ పోస్టర్ చూడంగనె షాక్ కొట్టినట్లాయె ..

మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు

చెల్లితో బంచిక్

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *